Palabras De 5 Letras Con Tilde

Palabras De 5 Letras Con Tilde

Las
palabras con cinco letras
estarán
compuestas por
los dos tipos de letras que tenemos en español: las
vocales
(a, e, i, o, u) y las
consonantes:

 • Paces:
  p
  (consonante) –
  a
  (vocal) –
  c
  (consonante) –
  e
  (vocales) –
  south
  (consonante).
 • Nacer:
  n
  (consonante) –
  a
  (vocal) –
  c
  (consonante) –
  e
  (vocales) –
  r
  (consonante).
 • Vacío:
  v
  (consonante) –
  a
  (vocal) –
  c
  (consonante) –
  í
  (vocales) –
  o
  (vocal).
 • Zafio:
  z
  (consonante) –
  a
  (vocal) –
  f
  (consonante) –
  i
  (vocales) –
  o
  (vocal).

Las vocales representan sonidos abiertos, sin obstrucciones para su articulación, mientras que las consonantes representan sonidos que implican una obstrucción para producirse.

Los sonidos que representan dichas letras se agruparán en unidades sonoras llamadas sílabas:
una palabra de cinco letras puede tener dos o más sílabas.

150 Palabras con 5 letras y separación de sílabas

Palabras con cinco letras

Palabras con 5 letras que comienzan con consonante

 1. Bóxer
  (bó – xer)
 2. Busto
  (omnibus – to)
 3. Burro
  (bu – rro)
 4. Burla
  (bur – la)
 5. Bufón
  (bu – fón)
 6. Bufet
  (bu – fet)
 7. Bueno
  (bue – no)
 8. Bucal
  (bu – cal)
 9. Bingo
  (bin – go)
 10. Códex
  (có – dex)
 11. Cenit
  (ce – nit)
 12. Cómic
  (có – mic)
 13. Cáliz
  (cá – liz)
 14. Conos
  (co – nos)
 15. Débil
  (dé – bil)
 16. Dulce
  (dul – ce)
 17. Dogma
  (dog – ma)
 18. Drama
  (dra – ma)
 19. Fósil
  (fó – sil)
 20. Fémur
  (fé – mur)
 21. Fumar
  (fu – mar)
 22. Fresa
  (fre – sa)
 23. Freno
  (fre – no)
 24. Guiso
  (gui – then)
 25. Guapo
  (gua – po)
 26. Gusto
  (gus – to)
 27. Grumo
  (gru – mo)
 28. Hurto
  (hur – to)
 29. Huevo
  (hue – vo)
 30. Hotel
  (ho – tel)
 31. Justo
  (jus – to)
 32. Jugar
  (ju – gar)
 33. Jarra
  (ja – rra)
 34. Kioto
  (Kio – to)
 35. Karma
  (kar – ma)
 36. Lémur
  (lé – mur)
 37. Lunar
  (lu – nar)
 38. Móvil
  (mó – vil)
 39. Multa
  (mul – ta)
 40. Masón
  (ma – són)
 41. Morir
  (mo – rir)
 42. Novel
  (no – vel)
 43. Natal
  (na – tal)
 44. Pauta
  (pau – ta)
 45. Pausa
  (pau – sa)
 46. Patán
  (pa – tán)
 47. Rímel
  (rí – mel)
 48. Regla
  (re – gla)
 49. Surco
  (sur – co)
 50. Solar
  (then – lar)
 51. Túnel
  (tú – nel)
 52. Trufa
  (tru – fa)
 53. Tiara
  (tia – ra)
 54. Tarta
  (tar – ta)
 55. Video
  (half-dozen – deo)
 56. Voraz
  (vo – raz)
 57. Vimos
  (vi – mos)
 58. Valle
  (va – lle)
 59. Zanco
  (zan – co)
 60. Zanja
  (zan – ja)

Palabras con 5 letras que comienzan con vocal

 1. Aúllo
  (a – ú – llo)
 2. Añoro
  (a – ño – ro)
 3. Añico
  (a – ñi – co)
 4. Añero
  (a – ñe – ro)
 5. Añejo
  (a – ñe – jo)
 6. Aíslo
  (a – ís – lo)
 7. Aéreo
  (a – é – reo)
 8. Azote
  (a – zo  – te)
 9. Azuza
  (a – zu – za)
 10. Azoro
  (a – zo – ro)
 11. Ayuna
  (a – yu – na)
 12. Ayuda
  (a – yu – da)
 13. Axila
  (a – xi – la)
 14. Ayaco
  (a – ya – co)
 15. Añero
  (a – ñe – ro)
 16. Avena
  (a – ve – na)
 17. Audaz
  (au – daz)
 18. Audio
  (au – dio)
 19. Atrás
  (a – trás)
 20. Atajo
  (a – ta – jo)
 21. Astro
  (as – tro)
 22. Arnés
  (ar – nés)
 23. Armar
  (ar – mar)
 24. Ánima
  (á – ni – ma)
 25. Aleta
  (a – le – ta)
 26. Afijo
  (a – fi – jo)
 27. Ebrio
  (east – panache)
 28. Exudo
  (e – xu – do)
 29. Actress
  (ex – tra)
 30. Espío
  (es – pí – o)
 31. Exige
  (e – xi – ge)
 32. Evoca
  (e – vo – ca)
 33. Evade
  (e – va – de)
 34. Eubeo
  (eu – be – o)
 35. Euros
  (european union – ros)
 36. Etusa
  (east – tu – sa)
 37. Están
  (es – tán)
 38. Esquí
  (es – quí)
 39. Estos
  (es – tos)
 40. Ester
  (Es – ter)
 41. Mistake
  (e – rror)
 42. Errar
  (due east – rrar)
 43. Equis
  (due east – quis)
 44. Envío
  (en – ví – o)
 45. Enojo
  (e – no – jo)
 46. Enema
  (e – ne – ma)
 47. Encía
  (en – cí – a)
 48. Envío
  (en – ví – o)
 49. Ellas
  (e – llas)
 50. Élite
  (é – li – te)
 51. Ejote
  (e – jo – te)
 52. Edgar
  (Ed – gar)
 53. Ixtle
  (Ix – tle)
 54. Izado
  (i – za – practise)
 55. Itrio
  (i – trio)
 56. Italo
  (i – ta – lo)
 57. Istmo
  (ist – mo)
 58. Islam
  (is – lam)
 59. Islas
  (is – las)
 60. Islán
  (is – lán)
 61. Irías
  (i – rí – as)
 62. Iréis
  (i – réis)
 63. Irnos
  (ir – nos)
 64. Iraní
  (i – ra – ní)
 65. Iones
  (io – nes)
 66. Intuí
  (in – tu – í)
 67. Inter
  (in – ter)
 68. Ingle
  (in – gle)
 69. Infra
  (in – fra)
 70. Indio
  (in – dio)
 71. Índex
  (ín – dex)
 72. Iluso
  (i – lu – and so)
 73. Oíste
  (o – ís – te)
 74. Ozono
  (o – zo – no)
 75. Óxido
  (ó – xi – do)
 76. Ovino
  (o – vi – no)
 77. Oíste
  (o – ís – te)
 78. Óvalo
  (ó – va – lo)
 79. Otros
  (o – tros)
 80. Ozono
  (o – zo – no)
 81. Otoño
  (o – to – ño)
 82. Ostra
  (os – tra)
 83. Ojera
  (o – je – ra)
 84. Uñero
  (u – ñe – ro)
 85. Urnas
  (ur – nas)
 86. Usado
  (u – sa – exercise)
 87. Urbes
  (ur – bes)
 88. Urano
  (u – ra – no)
 89. Uncía
  (un – cí – a)
 90. Ubico
  (u – bi – co)

Te puede interesar:

 • Palabras de 3 letras.
 • Palabras de iv letras.
 • Palabras de 6 letras.
 • Palabras de 7 letras.

Citado APA:
(A. . Palabras con 5 letras. Revista Enciclopedia Para Qué Sirven las Cosas. Obtenido 08, 2022, de https://10palabras.com/palabras-con-five-letras/ )

Palabras De 5 Letras Con Tilde

Source: https://10palabras.com/palabras-con-5-letras/