Como Saber Si Una Paraula Es Aguda Plana O Esdruixola

Como Saber Si Una Paraula Es Aguda Plana O Esdruixola

Com s’accentuen les paraules en català?

Primer de tot, has de saber que els accents només es posen a les vocals; mai a les consonants.

Segons si la paraula és aguda, plana o esdrúixola, has de posar l’accent en un lloc o un altre (o simplement no due north’has de posar).

A sota t’explico quan s’accentua una paraula en funció de quina és la síl·laba tònica. Per cert,
quan parlem de síl·laba tònica ens referim a la síl·laba que es pronuncia més “fort”, on recau l’accent prosòdic (de parla); no l’accent gràfic (d’escriptura).

D’altra banda, how-do-you-do ha les paraules monosíl·labes. Però aquestes les tractarem en un apartat específic, perquè presenten diverses particularitats.

Llavors, quan southward’accentuen les paraules agudes, planes i esdrúixoles? Vegem-ho!

1️⃣ Fifty’accent en les paraules agudes

Què són les paraules agudes?
Són aquelles que tenen la síl·laba tònica en última posició, al last del mot.

Quan due south’accentuen les paraules agudes?
Quan acaben en vocal, en song +
south, en
-en
i
-in.

Exemples de paraules agudes amb accent

Agudes acabades en song:
català,
felicitació

Agudes acabades en vocal +
southward:
cabàs, esbós

Agudes acabades en
-en
i
-in:
entén, popelín

2️⃣ L’accent en les paraules planes

Què són les paraules planes?
Els mots plans són aquells que tenen la síl·laba tònica en penúltim lloc.

Quan due south’accentuen les paraules planes?
Al contrari de les agudes, les planes porten accent quan NO acaben en vocal, en vocal +
s, en
-en
i
-in. En la resta de casos, no porten emphasis.

Exemples de paraules planes amb accent

Planes NO acabades en vocal:
benèvol,
càstig

Planes NO acabades en vocal +
s:
exàmens

Planes NO acabades en
-en
i
-in:
plàtan

3️⃣ 50’accent en les paraules esdrúixoles

Què són les paraules esdrúixoles?
Si parlem de mots esdrúixols, la síl·laba tònica és l’antepenúltima.

Quan s’accentuen les paraules esdrúixoles?
Aquestes paraules sempre porten accent.

Exemples de paraules esdrúixoles amb emphasis

Aquí tens alguns exemples de mots esdrúixols:
màscara, andròmina, càrrega, majúscula, indústria, cànnabis, última
i
Júlia.


Infrografía paraules agudes, planes i esdrúixoles en català

Els monosíl·labs porten accent en català?

Els monosíl·labs són les paraules que només tenen una síl·laba. En general, aquests mots no porten accent. Per què? En el cas de les paraules monosíl·labes, la totalitat del mot esdevé la síl·laba tònica, ja que és l’única síl·laba present. Hi ha una excepció: els monosíl·labs que porten emphasis diacrític. En parlo a l’apartat següent. 👇

L’accent diacrític en català

Aquest tipus d’accent el posem per
diferenciar dues paraules monosíl·labes que s’escriuen de la mateixa manera, però que tenen significats diferents. En aquest cas, no es té en compte quina és la síl·laba tònica ni si la paraula és aguda, plana o esdrúixola.

🤷‍♂️ Què és un accent diacrític?

Amb aquest tipus d’accent evites confusions que podrien ocasionar-se si el context on trobes la paraula és limitat o, directament, inexistent. L’ús de l’accent diacrític es va simplificar moltíssim el 2016, amb la reforma ortogràfica de l’Institut d’Estudis Catalans. Abans de la reforma, 150 paraules portaven emphasis diacrític. Des del 2016, només en porten 15. A sota trobaràs el llistat actualitzat de paraules amb accent diacrític en català.

Exemple d’emphasis diacrític

Et mostro tres exemples de mots amb accent diacrític (més avall, en aquest apartat, torbaràs la llista completa dels 15 diacrítics amb frases d’exemple):

  • és/es: és
   fa referència a la tercera persona del present d’indicatiu del verb
   ser;
   es, en canvi, és un pronom.
  • món/mon:
   món
   és un substantiu que fa referència a la Terra;
   mon
   és united nations possessiu (mon tiet).
  • té/te:

   és una forma del verb
   tenir, mentre que
   te
   és una beguda o el nom de la lletra te.

❓ Quines paraules porten accent diacrític?

Després del canvi ortogràfic de 2016 que et comentava, són només fifteen els mots que porten emphasis diacrític. Tot i que cal dir que en aquell moment aquest canvi va generar bastanta polèmica, es tracta d’una qüestió de simplificar l’escriptura que segurament agrairàs quan escriguis en català.

📃 Llistat d’accents diacrítics en català amb la nova ortografia

Els 15 mots que porten emphasis diacrític són els següents:

   • bé/exist
   • déu/deu
   • és/es
   • mà/ma
   • més/mes
   • món/mon
   • pèl/pel
   • què/que
   • sé/se
   • sí/si
   • sòl/sol
   • són/son
   • té/te
   • ús/usa
   • vós/vos

Guia dels 15 accents diacrítics en català actualitzat

He creat un article del web log dedicat als accents diacrítics on t’explico quan porta accent i quan no cadascuna d’aquestes 15 paraules, amb
exemples, l’explicació gramatical i imatges
que t’ajudaran a recordar-ho.

El plural dels accents diacrítics

Per cert,
les paraules de la llista anterior també porten accent diacrític en plural si coincideixen gràficament amb el plural de les paraules sense accent. Per exemple:
bé/béns
i
pèl/pèls, però
mà/mans.


Accent obert o tancat? Com south’accentuen les vocals

A banda de fifty’accent diacrític, que és un cas especial,
en català tenim dos tipus d’accents: 50’obert i el tancat
(també es coneixen com a greu i agut respectivament). L’obert està inclinat cap a 50’esquerra, mentre que el tancat està inclinat cap a la dreta.

Tot seguit aprendràs quines vocals porten cada tipus accent. Para atenció, perquè
hi ha vocals que poden portar dos tipus d’accent: la
eastward

i la
o.


▶ Quines vocals porten sempre accent obert?

50’única vocal que sempre porta accent obert és la
a.

Per tant, et serà molt més fàcil accentuar-la correctament.

Com due south’accentua la a?

La vocal
a
porta emphasis obert (inclinat cap a 50’esquerra) en tots els casos. En són exemples els mots
ràpid,
fàrmac,
pàl·lid
o
fantàstic. Per saber si has d’accentuar les paraules que tinguin aquesta song, segueix les normes generals d’accentuació.


 Quines vocals porten sempre amb accent tancat?

Sempre hauràs de posar emphasis tancat a la vocal
i
i a la
u. En aquest cas, també ho tens fàcil.

Com s’accentua la
i?

La
i
sempre porta accent tancat (í).

En el cas de l’accentuació de la
i, cal tenir en compte que
quan aquesta vocal és feble i es troba ubicada entre dues vocals, passa a ser semivocal. Llavors forma part de la mateixa síl·laba que la darrera vocal. És a dir, la trobarem a la darrera síl·laba de la paraula i no portarà accent. Són exemples les paraules
satisfeien, noia, xemeneia
o
reien.

Si trobes aquesta vocal entre consonant i vocal, normalment no hello ha diftong creixent i la paraula és esdrúixola. Per exemple:
sèrie
o
memòria, i tampoc portarà emphasis.

Has d’accentuar la
i
d’acord amb les normes bàsiques d’accentuació i tenint en compte que sempre porta accent tancat:

  • En les paraules agudes acabades amb les terminacions –a, -due east, -i, -o, -u, -every bit, -es, -is, -os, -the states, -en, -in
   (per exemple,
   avís
   o
   ballarí).
  • En les paraules planes que NO acabin amb les terminacions anteriors (per exemple,
   dormíssiu).
  • Totes les paraules esdrúixoles (p. ex.:
   fotodíode).

Com southward’accentua la
u?

La
u
sempre porta accent tancat (ú).

Com passava amb la
i, accentuaràs la
u
quan calgui segons les normes generals d’accentuació esmentades anteriorment. Recorda que
l’accent a la
u
sempre és tancat
.

  • En les paraules agudes:
   autobús, Neptú.
  • En les paraules planes:
   últim, únic.
  • Totes les paraules esdrúixoles:
   antepenúltima, blancúria.

A més, com passa amb la
i,
quan la
u
és una vocal feble i es troba ubicada entre ante vocals, passa a ser semivocal
. Llavors forma office de la mateixa síl·laba que la darrera vocal. És a dir, la trobarem a la darrera síl·laba de la paraula i no portarà accent. Són exemples les paraules
diuen, creuar.

Si trobes aquesta song entre consonant i song, normalment no hullo ha diftong creixent. Ara bé, si la
u
feble està situada entre una
grand
o una
q
i una vocal, sí que forma diftong amb aquesta i es converteix en una paraula plana. Per exemple:
llengües. Si davant de la
u
hello ha una
c, la paraula és esdrúixola:
promíscua, innòcua.

Accentuació de la
o: explicació i exemples

Tot seguit veurem com accentuarem la song
o, que, recorda, pot portar accent obert o tancat.

Quan porta accent obert (ò) la lletra
o?

Porten accent obert la gran majoria de paraules planes, com veiem a
còmic, magnetòfon
o
omòplat. Amb 50’excepció de
córrer
i les formes derivades (discórrer, decórrer, socórrer) i algunes formes del verb
ser
(fórem, fóreu, fóssim, fóssem, fóssiu
i
fósseu). Altres paraules que també entrarien dintre d’aquesta excepcionalitat són
estómac
o
córner.

Quant a les paraules agudes, cal que posis accent obert a la
o
a les paraules
allò, això, açò, però
i
madò. I també a termes compostos i derivats de
so,
bo,
tro
i
to
(infrasò,
rebò,
retrò,
hipertò) o de
cros,
cos,
os
i
gros
(bicicròs,
subcòs,
sobreòs,
bocagròs) i altres paraules acabades en
-os, com ara
enclòs,
balanoglòs
o
Alòs.

La majoria dels mots esdrúixols presenten accent obert:
Etiòpia,
pneumònia,
diòptria
o
tònica.

Quan porta accent tancat (ó) la lletra
o?

Cal escriure l’accent tancat a la
o
en quasi totes les paraules agudes (dragó,
crucifixió,
difusió,
borrós,
arenós).

Fixem-nos especialment en els substantius acabats en
-ió
(expressió, funció), els adjectius acabats en
-ós
(misteriós, gloriós) i els participis de verbs acabats en
-fondre
(infós,
refós).

També tenim paraules esdrúixoles que excepcionalment porten accent tancat i no obert. En són alguns exemples les paraules
fórmula
i
pólvora.

La dièresi

La dièresi és united nations signe que només podem trobar damunt de les vocals
i
o u. En cap circumstància posaràs dièresi a la resta de vocals. Es tracta d’un signe diacrític que té diversos objectius:

  • Identificar quan south’ha de pronunciar la
   u
   en els grups
   gu
   o
   qu
   davant d’una
   e
   o una
   i
   , ja que en general la
   u
   no es pronuncia en aquests grups (ungüents,
   piragües,
   eqüestre,
   freqüent).
  • Indicar que una
   i
   o una
   u
   no forma diftong, sinó hiat, amb la song que la precedeix

   (veïna,
   aüc,
   Lluïsa, estudiï, creïn). Normalment, entre vocal i consonant o a terminal de paraula.
  • Mostrar que la vocal
   i, quan es troba entre dues vocals, no forma diftong amb cap d’aquestes vocals. És a dir, que la
   i
   sola forma una síl·laba

   (recloïa,
   substituïa,
   lluïa).


Important
: deixa que et parli d’un els errors més comuns amb la dièresi. En els mots manllevats al llatí i al grec, una vocal forta +
i
feble forma united nations diftong decreixent (es pronuncien en la mateixa síl·laba). És el cas d’estoic
o
fluid. Ara bé, quan la primera vocal perd l’emphasis, aquest diftong es desfà i es converteix en un hiat. Per això
estoïcisme
o
fluïdesa
porten dièresi.


estoic > estoïcisme


fluid > fluïdesa


heroic > heroïcitat

La dièresi i els sufixos
-itat,
-isme,
-itzar i -al

Per tant, porten dièresi els derivats cultes amb els sufixos

itat
(deïtat),

isme
(hipotiroïdisme) o

itzar
(laïcitzar), encara que en els mots d’origen hi hagi united nations diftong.

En canvi, no porten dièresi els derivats amb el sufix

al
si el mot d’origen tampoc en porta. Per exemple,
helicoidal
(d’helicoide) o
trapezoidal
(de
trapezoide). Però sí que diem
proïsmal, perquè
proïsme
(el mot d’origen) ja porta dièresi.

Un error molt comú en català és escriure els sufixos
-isme
i
-ista
amb dièresi
. Aquests sufixos no northward’han de portar:
egoisme, egoista. Les paraules acabades amb el sufix
-isme
només porten dièresi per trencar el diftong a l’arrel del mot, no al sufix (per exemple,
hipotiroïdisme).

Els diftongs i la dièresi

Després d’aquesta explicació sobre 50’ús de la dièresi, a continuació aprendràs què són els diftongs i en veuràs exemples per saber quan es produeixen.

Què són els diftongs?

Tenim united nations diftong quan hi ha
ante vocals juntes en una síl·laba i una d’aquestes vocals (o les ante) és una
i
o una
u
. Hi ha dos tipus de diftongs:

  • Diftongs decreixents (vocal +
   i/u)
   : quan trobes una vocal seguida d’una
   i
   o una
   u
   (feina,
   piular, lluu).
  • Diftongs creixents (i/u
   + vocal)
   : quan trobes una
   i
   o una
   u
   més una vocal. Pot passar per la combinació dels grups
   qu
   i
   gu
   (qualitat,
   esgüells,
   lingüístic), quan una paraula comença amb
   i
   seguida de song (ionqui,
   hieraci) i també quan la
   i
   o la
   u
   es troba entre vocals (creuen,
   Anoia).

Exemples de diftongs que porten dièresi

Alguns exemples de diftongs amb dièresi són:
paraigüer,
qüestió,
llengües
o
aqüífer.

Els hiats i la dièresi

Després d’aprendre què són els diftongs i quan porten dièresi, és hora de conèixer què són els hiats i en quins casos es fa servir la dièresi.

Què són els hiats?

Quan dues vocals estan en contacte, però es troben en síl·labes diferents, tenim united nations hiat.

  • No cal que hello hagi una i o una u. Les vocals
   a,
   e
   i
   o
   juntes solen formar hiat:
   aeroport,
   poema
   o
   graella.
  • També tenim hiat en les combinacions de consonant +
   i
   +
   a/e/o:
   dies, Núria.
  • I en combinacions de consonant +
   u
   +
   a/eastward/o:
   suat, ante.

Exemples de hiats que porten dièresi

Alguns exemples de hiats amb dièresi són:
veïna,
Raül,
heroïcitat,
països
o
estudiïs.

Quines paraules no porten dièresi en català? Excepcions

Existeixen una sèrie de casos en els quals no has de posar dièresi. Són els v que veuràs a continuació:

  • Quan les dues vocals que poden portar dièresi, la
   i
   i la
   u, porten emphasis gràfic d’acord amb les regles d’accentuació generals. Si passa això, fifty’ús de la dièresi no és necessari, ja que amb l’accent és suficient (biscaí,
   reduíeu).
  • En els sufixos
   -ista
   i
   -isme

   (egoista,
   casuista,
   taoisme,
   egoisme). Excepcions:
   proïsme
   i
   lluïsme.
  • En els verbs de la tercera conjugació, no es posa dièresi quan les terminacions corresponents a les formes d’infinitiu (maleir), gerundi (traduint), futur (trairàs) i condicional (succeiria) van precedides d’una vocal.
  • Quan trobem dues vocal juntes a causa d’united nations prefix o element d’una paraula composta (autoimmune,
   tallaungles).
  • En les terminacions llatines
   -united states
   i
   -um
   (Arminius, òmnium).

I fins aquí aquesta guia completa sobre l’accentuació en català. Accents oberts, tancats, diacrítics, paraules compostes, amb prefix… Són molts conceptes, ho sé. I com deia a l’inici de l’entrada, en un primer moment pot semblar molt complicat, però espero que després de llegir aquestes pautes ho tinguis tot més clar. Si t’he ajudat a recordar les regles d’accentuació que ja sabies o a entendre les que estàs aprenent, missió complerta!

T’animo a desar aquesta guia als favorits per poder-la consultar sempre que et sorgeixi un dubte. I si tens cap pregunta, et llegeixo als comentaris. 😊

Como Saber Si Una Paraula Es Aguda Plana O Esdruixola

Source: https://correccioencatala.cat/regles-accentuacio-en-catala/